Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1). ALGEMEEN
 
a)Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Radio Elco vervallen.
b)Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Radio Elco schriftelijk is bevestigd.
c)Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Alkmaar, resp. Hoorn, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
d)Afspraken met personeel van Radio Elco binden Radio Elco niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
e)De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Radio Elco, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
f)Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Radio Elco met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die aan Radio Elco een opdracht verstrekt, via het internet of in haar winkels goederen, materialen of onderdelen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 
g)Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Radio Elco slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
h)Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.
 
 
2). OFFERTES
 
a)Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Radio Elco is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
b)Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Radio Elco gewerkte uren en de daadwerkelijk door Radio Elco gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
c)Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d)Alle door Radio Elco opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., exclusief verpakkings, koeriers- en verzend­kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
e)De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.
f)Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en de webwinkel staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke­lijk voor­behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge­geven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en webwinkel voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.
g)Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Radio Elco gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wissel­koersen, welke voor Radio Elco kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever in geval van consu­menten­koop het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Radio Elco te voldoen.
h)Eventuele montage of installatiewerkzaamheden zijn nimmer in de opgegeven prijzen begrepen.
i)De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of mede­gedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeel­dingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Radio Elco niet tot enige vergoeding en geven de opdracht­gever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.
j)Indien de door een afnemer bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de afnemer gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
 
 
3). OPDRACHTEN
 
a)Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Radio Elco is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Radio Elco kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.
b)Voor via het internet gegeven opdrachten kan opdrachtgever binnen zeven dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien.
c)De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Radio Elco ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Radio Elco zijn bevestigd.
d)Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Radio Elco alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht rede­lijker­wijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Radio Elco dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot ver­goeding van winst­derving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
e)Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
f)Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Radio Elco eerst na schriftelijke acceptatie.
g)Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden of van de te leveren producten.
h)Radio Elco behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 
 
4). LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 
a)Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
b)Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Radio Elco, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
c)Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Radio Elco enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Radio Elco bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door Radio Elco schriftelijk is bevestigd.
d)Het eventueel door Radio Elco te verwerken of in te bouwen materiaal dient tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij nietfranco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Radio Elco een nietfranco zending te weigeren.
e)Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Radio Elco het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de over­een­komst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schade­vergoeding.
f)Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 5 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Radio Elco worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
g)De door Radio Elco te leveren goederen worden altijd voor rekening en risico van de op­dracht­gever verzonden, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Radio Elco.
h)Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
i)Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
j)Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover het te verwerken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Radio Elco wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niettijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Radio Elco daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdracht­gever is Radio Elco gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te ver­wer­ken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdracht­gever te geschieden.
k)Alle leveringstijden worden door Radio Elco steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Radio Elco eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht­gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
l)Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Radio Elco kennis geeft, onverminderd het recht van Radio Elco om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Radio Elco omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
m)Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Radio Elco voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, heeft Radio Elco het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Radio Elco verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 
n)Ten onrechte aan Radio Elco geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdracht­gever; eventuele vervoers en/of opslag­kosten komen voor zijn rekening.
o)Radio Elco is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Radio Elco een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
p)Indien Radio Elco goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Radio Elco gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Radio Elco ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
q)Indien tijdens de uitvoering van een door Radio Elco aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan Radio Elco onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Radio Elco het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Radio Elco reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 
 
5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
 
a)Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Radio Elco een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
b)De met Radio Elco over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.
c)Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende computervirussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en half­fabrikaten aan Radio Elco door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Radio Elco van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
d)Ingeval van overmacht zal Radio Elco daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Radio Elco het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
 
 
6). KLACHTEN EN GARANTIE
 
a)Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Radio Elco is niet aansprakelijk voor druk, schrijf en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden in offertes, opdracht­bevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Radio Elco als bindend.
b)Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen aan Radio Elco worden gemeld, terwijl de be of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt, resp. het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
c)Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
d)Opdrachtgever zal alle door Radio Elco voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Radio Elco in de gelegen­heid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
e)Indien Radio Elco een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onder­ling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Radio Elco de ondeugde­lijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
f)Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt dat de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
g)Radio Elco aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
h)Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Radio Elco niet; met name zal Radio Elco in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, nietjuiste of niettijdige uitvoering van de opdracht. 
i)Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.
j)Radio Elco is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan Radio Elco verstrekte garantie. Garantie wordt slechts verleend op het juist functioneren van de geleverde componenten op zich; op de juiste werking van andere componenten die op de geleverde componenten zijn aangesloten en op de wisselwerking hiertussen wordt geen garantie gegeven
k)Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan Radio Elco is betaald. De garantie wordt slechts verleend op vertoon van de factuur, welke door opdrachtgever bewaard dient te worden. Radio Elco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies van dit document.
l)Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.
m)Indien Radio Elco ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom; de vervangen onderdelen dienen door opdrachtgever aan Radio Elco te worden geretourneerd.
n)De garantie vervalt indien:
(1)de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
(2)de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Radio Elco zijn aangesteld;
(3)schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
o)Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.
p)Vervangen materialen en/of goederen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze dat uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan Radio Elco te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van Radio Elco, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding aan Radio Elco in rekening kan brengen.
q)Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.
 
 
7). AANSPRAKELIJKHEID (algemeen)
 
a)Radio Elco draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Radio Elco te verrichten werk­zaam­heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.
b)Radio Elco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
c)In geen geval aanvaardt Radio Elco aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
d)Radio Elco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
e)Voor de door Radio Elco via haar Internet of Intranet Sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Radio Elco geen enkele aansprakelijkheid genomen. Radio Elco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
f)Opdrachtgever is gehouden Radio Elco schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Radio Elco instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.
g)Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
h)Door het geven van een opdracht tot vervaardiging/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdracht­gever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigen­doms­recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Radio Elco in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de vervaardiging/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
i)Radio Elco verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking of inbouw geleverde materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor­zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdracht­gever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
j)Eventueel (mee)geleverde standaard software wordt geleverd “zoals ze is”; Radio Elco aanvaardt geen aansprake­lijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de programmatuur.
k)Voor onjuistheden in de opgave van reparatie- en vrachtkosten door derden aan Radio Elco of voor wijziging daarvan, is Radio Elco niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
l)Adviezen worden door Radio Elco naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
m)Radio Elco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde materialen opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.
 
 
8). PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
 
a)Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de door Radio Elco geleverde producten is opdrachtgever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de door Radio Elco geleverde producten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, least of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding ter beschikking te stellen.
b)Indien opdrachtgever de door Radio Elco geleverde producten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, maar aan afnemers als bedoeld in Art. 8.1, is hij gehouden in de overeenkomst(en) met deze afnemer(s) dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn vermeld.
c)Indien en voorzover Radio Elco uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210) gehouden is schade te vergoeden onstaan of veroorzaakt door een door haar gefabriceerd, geleverd of in de EEG geïmporteerd GEBREKKIG PRODUCT, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen verhalen op opdrachtgever, indien deze het gestelde in de artikelen 8.1 en 8.2 niet is nagekomen.
d)Indien opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde in de Artt. 8.1 en 8.2, dan zal een ieder, Radio Elco, alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, etc als bedoeld in de Artt 8.1 en 8.2, gehouden zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.
e)Indien Radio Elco uit hoofde van de productaansprakelijkheid wordt aangesproken tot vergoeding van de gehele schade en Radio Elco gedwongen wordt deze claim te honoreren, heeft zij overeenkomstig Art. 8.4 een regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers zoals bedoeld in Artt. 8.1 en 8.2.
f)Voor het geval op de tegen Radio Elco gerichte vordering tot vergoeding van productschade van toepassing is het recht van een EEG-lidstaat die gebruik heeft gemaakt van de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210), sluit Radio Elco, voor het geval een contractspartij uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.
 
9). EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
a)De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Radio Elco gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Radio Elco verrichte of te
verrichten diensten; eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
b)Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Radio Elco voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Radio Elco zouden worden onttrokken.
c)Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Radio Elco de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Radio Elco zal cederen. Opdrachtgever verleent Radio Elco reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
d)Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
e)Radio Elco is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Radio Elco niet nakomt. Opdracht­gever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
 
 
10). BETALING
 
a)Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Radio Elco daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Radio Elco is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
b)Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.
c)Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
d)Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Radio Elco een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
e)Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Radio Elco moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 150,.
f)Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Radio Elco doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van Radio Elco zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Radio Elco cederen. Opdrachtgever verleent Radio Elco reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
g)Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Radio Elco het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Radio Elco te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Radio Elco aanleiding ziet zulks te verlangen.
 
 
11). GESCHILLEN
 
a)Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
b)Op alle overeenkomsten en transacties van Radio Elco is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
c)Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 
 
12). SLOTBEPALINGEN
 
a)In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslis­sing uitsluitend bij Radio Elco.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Designer Sqwell